BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio (toliau-lopšelis-darželis) privatumo politikoje pateikiama informacija apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, asmens teisių įgyvendinimo principus ir tvarką naudojantis lopšelio-darželio interneto svetaine www.aleksotodarzelis.lt (toliau –interneto svetainė).

2. Naudodamiesi interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami lopšeliui-darželiui informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su šia lopšelio-darželio privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

3. Tvarkydamas asmens duomenis lopšelis-darželis laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau-ADTĄĮ) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

II SKYRIUS
RENKAMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMO TIKSLAI

4. Lopšelis-darželis gauna ir saugo informaciją, kuri pateikiama interneto svetainėje joje lankantis:
4.1. apsilankymus interneto svetainėje, informaciją apie naudojamą naršyklę. Šie duomenys tvarkomi siekiant rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar interneto svetainės funkcijoms vykdyti (slapukų naudojimas);

5. Asmeniniai duomenys, pateikti interneto svetainėje, naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje.

 

III SKYRIUS
SLAPUKAI

6. Lopšelis-darželis savo internetinėje svetainėje naudoja slapukus – nedideles teksto rinkmenas, kurias svetainė išsaugo vartotojo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai naudojami tik siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti.

7. Visada galima kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Vartotojas gali ištrinti visus savo kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi vartotojo įrenginyje. Tačiau tokiu atveju gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart lankantis interneto svetainėje, o kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

 

IV SKYRIUS
PRINCIPAI, KURIAIS VADOVAUJAMASI TVARKANT LANKYTOJŲ DUOMENIS

8. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
8.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
8.2. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
8.3.asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
8.4. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
8.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
8.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
8.7.asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
8.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo
reikalavimus.

V SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR ĮGYVENDINIMO TVARKA

9. Duomenų subjektas turi teisę:
9.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
9.2. reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius duomenis (teisė ištaisyti);
9.3. reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
9.4. reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
9.5. į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
9.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
9.7. atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;
9.8. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

10. Dėl savo teisių įgyvendinimo duomenų subjektas gali kreiptis į lopšelį-darželį raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu adresu darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt, įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu adresu Antanavos g. 17, LT-46274, Kaunas.

11. Su prašymų duomenų subjektas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

12. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą.

13. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti ir per savo atstovą. Tokiu atveju duomenų subjekto atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, ir duomenis, reikalingus duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

14. Gavęs duomenų subjekto prašymą, lopšelis-darželis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, duomenų subjektui pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją per nurodytą terminą, duomenų subjektas bus informuotas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

15. Lopšelis-darželis gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

 

VI SKYRIUS
INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

16. Lopšelis-darželis neperduoda jokių duomenų subjekto duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas duomenų subjekto sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai.

17. Lopšelis-darželis turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis. Lopšelis-darželis pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užtikrina duomenų subjektų teisių apsaugą.

VII SKYRIUS
KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS

18. Lopšelio-darželio interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta iš kitų svetainių
įkelto turinio (pavyzdžiui, nuotraukų, teksto ir pan.). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos lopšelio-darželio interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos. Lopšelis-darželis neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Lopšelis-darželis turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindama juos interneto svetainėje.

20. Ši lopšelio-darželio privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.

21. Turimi klausimai dėl šios Privatumo politikos pateikiami elektroniniu paštu adresu darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt arba paštu adresu Antanavos g. 17, LT-46274, Kaunas