Lopšelio-darželio „Du gaideliai“ veiklos strategija:

  • VIZIJA – tapti modernia, visuomenės pasitikėjimą turinčia vaikų ugdymo(si) įstaiga, teikiančia kokybiškas vaikų ugdymo paslaugas, atitinkančias ES standartus.
  • FILOSOFIJA – priimk kiekvieną žmogų kaip Dievo kūrinį ir suteik jam sparnus.
  • MISIJA – teikti kokybiškas, atitinkančias bendruomenės poreikius ir lūkesčius vaikų ugdymo paslaugas, sukuriant kiekvienam vaikui patrauklią ugdymosi aplinką, kas sąlygotų laisvos, kritiškai mąstančios ir atsakingos asmenybės vystymąsi.

Vykdomos programos:

Įstaigos parengta ir įgyvendinama „Ikimokyklinio ugdymo(si) programa“, kurios tikslas –vadovaujantis humanistinėmis nuostatomis bei atsižvelgiant į esamas vaiko galias ir poreikius, visapusiškai ugdyti komunikabilią, žingeidžią, pasitikinčią savimi ir mylinčią gamtą asmenybę, kas užtikrintų jos tolesnę socializaciją.

„Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“, kurios tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su mikrorajono ikimokyklinėmis įstaigomis,
A. Vienuolio, Naujininkų, Saulėtekio mokyklomis, „Juventos“ gimnazija
ir kartu dalyvauja bendruose Naujininkų renginiuose:Naujininkų federacijos, šeimos, sporto, Užgavėnių, šv. Velykų šventėse.
Darželio ugdytiniai nuolatiniai vaikų teatro festivalio „Rasos lašelis“, „Jaunųjų talentų beieškant“, „Savaitė be patyčių“, akcijos „Atmintis gyva, nes liudija” dalyviai.

Darželyje teikiama speciali logopedinė pagalba vaikams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Šie vaikai ugdomi integruojant į bendro tipo grupe