Darželio taryba – aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems ugdymo įstaigos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Ji teikia pasiūlymus dėl darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas.Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir koordinuoja jų paskirstymą.

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, atstovauti darbuotojams darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimąsi ir konsultavimąsi.

Pedagogų taryba – svarsto vaikų ugdymo, pedagoginės veiklos rezultatus, ugdymo tobulinimo formas ir metodus. Aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus. Analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus. Svarsto darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą.

Tėvų taryba sprendžia šeimos ir darželio bendradarbiavimo klausimus.

Metodinė grupė – sprendžia įstaigos metodinės veiklos organizavimo klausimus. Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą.

 

Komisijų veikla:

Atestacinė komisija – organizuoja ir vertina pedagogų kompetencijų atitikimą profesinės veiklos reikalavimams. Tiria ir analizuoja kvalifikacijos kėlimo poreikius.
Vaiko gerovės komisija – svarsto, siūlo ir sprendžia specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) ir pagalbos klausimus.